Projektiranje je ena od geodetskih storitev in pomeni načrtovanje večjih ali manjših objektov, naprav, sistemov, nalog in procesov.

V procesu graditve je projektiranje enačeno z izdelavo projektne dokumentacije in s tem povezanim tehničnim svetovanjem. To je razdeljeno glede na vrsto načrtov, ki so del takšne dokumentacije, na gradbeno, arhitekturno in krajinskoarhitekturno ter preostalo projektiranje.

Geodetske podlage so osnova projektiranja

Geodetska podlaga predstavlja osnovo za umeščanje objekta v prostor in za projektiranje. Njena kvaliteta močno vpliva na končni rezultat, to je projekt, in posledično tudi na izvedbo samega posega v prostor. Kvalitetne geodetske podlage omogočajo optimalni izkoristek razpoložljivega prostora v fazi, ko poteka umeščanje objekta v prostor. Geodetske podlage so pri različnih projektih in v različnih fazah projekta bolj ali manj natančne, popolne in podrobne.

Projektna dokumentacija in geodetski načrt

Še pred začetkom projekta je potrebno urediti projektno dokumentacijo za projektiranje. To je sistematično urejena zbirka načrtov, tehničnih opisov in poročil, risb, izračunov in drugih prilog, s pomočjo katerih se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti načrtovane gradnje. Projektna dokumentacija vključuje:

  • idejno zasnovo (IDZ) za pridobitev projektnih pogojev in soglasij;
  • idejni projekt (IDP) za izbiro najustreznejšega načina izvedbe del;
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), za namen pridobitve gradbenega dovoljenja;
  • projekt za izvedbo (PZI) za namen izvedbe gradnje;
  • projekt izvedenih del (PID) za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja predstavlja osnovo za nadaljnje projektiranje. Sestavni del te dokumentacije je geodetski načrt, to je prikaz dejanskega stanja terena. Vsebovati mora najmanj podatke o reliefu, rastilnstvu, vodah, rabi zemljišč, stavbah in gradbenih inženirskih objektih, zemljiških parcelah in zemljepisnih imenih.

Pomen geodezije za projektiranje

V procesu projektiranja se pojavljajo potrebe po različnih geodetskih storitvah in izdelkih:

  • Potreba po izdelavi geodetskih načrtov, ki se pojavi že začetni fazi izdelave idejne zasnove. Tukaj še niso potrebni zelo natančni geodetski načrti, zato se ti ponavadi izdelajo iz obstoječih prostorskih podatkov. Geodetski načrt je sicer potreben v vseh stopnjah izdelave projektne in tehnične dokumentacije. Zaradi tega je smiselno in ekonomsko upravičeno, da se v fazi, ko se izbere dokončna lokacija objekta, izdela geodetski načrt, ki po obsegu in kvaliteti ustreza različnim namenom uporabe.
  • Določitev gradbene parcele, ki se določi na osnovi načrta gradbene parcele. Ta se vpiše v evidenco v zemljiški kataster in označi v naravi.
  • Zakoličenje objekta, ki pomeni prenos tlorisa zunanjega oboda objekta na teren, ki je znotraj gradbene parcele. Praviloma se izvede pred začetkom gradnje, zanj pa mora poskrbeti izvajalec gradbenih del. Zakoličbo izvede geodetsko podjetje.
  • Izdelava posnetka obstoječega stanja, ki se izdela po končani gradnji v obliki geodetskega načrta. Na podlagi tega se izdelata projekt izvedenih del ter projekt za obratovanje in vzdrževanje.
  • Izdelava projekta PVE, ki ga sestavljajo kataster stavb in elaborat za vpis v zemljiški kataster.

Poleg omenjenih geodetskih storitev za projektiranje je pomembno nenehno sodelovanje geodeta s projektantom – geodet mu daje potrebna pojasnila in izvaja domeritve, projektant se velikokrat tudi posvetuje z geodetom o posameznih kritičnih situacijah, saj geodet najbolje pozna teren, zato lahko predlaga učinkovite rešitve.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite