Preden se lahko lotimo gradnje želene stavbe ali pa objekta, moramo izdelati geodetski načrt oziroma posnetek. Ta je nujen, saj ga bomo morali predati upravni enoti, ki nam bo nato izdala gradbeno dovoljenje. Kartiranje nam bo omogočilo prav izdelavo potrebnega geodetskega načrta.

Najpogosteje kartiramo nepremičnine, stavbe, gradbene in inženirske objekte, komunalno infrastrukturo, potek katastrskih mej, potek prometnic, kartiranje sedimentov itd.

Kartiramo lahko vse vrste naravnih (relief, hidrografija, pokritost tal) in antropogenih (objekti in naselja, meje, komunikacije) terenskih podatkov ali elementov, ki si jih kot naročnik lahko zamislite. Prikažemo jih na posplošen in generaliziran način v  grafični in rastrski obliki kot geodetski načrt ali geodetski posnetek.

Klasično rastrsko kartiranje nadomešča vektorsko kartiranje v 2D in 3D obliki za CAD programe. Zaradi potreb vse večjega interaktivnega in interdisciplinarnega odločanja o prostoru pripravljamo prostorske podatke v obliki georeferenciranega oblaka točk (point cloud) za potrebe BIM (Building Information Modeling – informacijskega modeliranja objektov ).

Oblikovanost zemeljskega površja(relief) prikažemo z digitalnim modelom reliefa (DMR; angl. Digital Elevation Model - DEM), ki je računalniško modelirana ploskev, katera povezuje posamezne točke z določeno absolutno višino. Poleg površja samega so prikazani nakloni, plastnice, padnice, odvodnice, razvodnice, prevojnice, točke vrhov in ostale značilnosti površja.

Model je prikazan v obliki pravilne kvadratne mreže (GRID) ali v obliki mreže trikotnikov (TIN).

Kartiranje izvedemo v državnem koordinatnem sistemu, lahko pa tudi v lokalnem ali poljubno izbranem koordinatnem sistemu.

Geodetski datum horizontalnega (Hz) državnega ravninskega sistema je D96/TM (star D48/GK).

Geodetski datum vertikalnega (V) državnega  višinskega sistem je SVS2010, datum v Kopru (star SVS2000, datum v Trstu).

Za namene kartiranje uporabljamo najsodobnejšo mersko tehniko in metode zajema površja kot je:

  • Klasična terestrična izmera.
  • Fotogrametrična izmera z dronom .
  • LiDAR izmera.
  • 3D laserskim skeniranjem.

POJMI:

  • Plastnica je črta, ki spaja terenske točke enake nadmorske višine.
  • Razvodnice določajo kam bo voda tekla (lokalno najvišja točka).
  • Odvodnice določajo kje bo voda tekla (lokalno najnižja točka).
  • Padnice so pravokotnice na izohipse. Povezujejo točke, ki jim je skupno to, da po njih najhitreje teče voda.
  • Prevojnice so črte, ki povezujejo teren tam, kjer se spremeni, kjer pride do prevoja.
  • Ekvidistanca je višinska razlika med dvema sosednjima izohipsama. Velikost ekvidistance je odvisna od merila karte

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite