Glede na natančnost gradnje posameznega objekta ali naprave in posegov v prostor geodeti izberemo tehnično in ekonomsko optimalni merski postopek s katerim opravimo geodetske meritve in opazovanja.

“Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement.
If you can’t measure something, you can’t understand it.
If you can’t understand it, you can’t control it.
If you can’t control it, you can’t improve it.”
                                                      H. James Harrington

Zakoličba stavbe in objekta:

Zakoličbo opravimo vsaj 8 dni pred začetkom gradnje. Z investirorjem in izvajalcem se dogovorimo, kaj  izvajalec gradbenih del potrebuje od predvidenega objekta ali stavbe. Zakoličbo lahko izvedemo tudi fazno. Najprej izvedemo grobo zakoličbo zaradi odstranjevanja vrhne plasti zemlje, grobega izkopa in nato sledi fina zakoličba. Fino zakoličbo lahko izvedemo na prehodno postavljene profile ali točkovno. Na terenu označimo projektirano koto 0.00 m.

O izvedeni zakoličbi izdelamo zakoličbeni zapisnik.

Določanje količin izkopov in nasipov:

Z najsodobnješo tehniko zajema površja; to je laserskim skeniranjem vam zelo natančno izdelamo digitalni model terena (DMR) pred izkopom in po izkopu ter tako izračunamo volumen izkopanega in odpeljanega materiala. Izkop lahko spremljamo tudi periodično.

Spremembe v površju lahko izračunamo tudi iz starih geodetskih načrtov ali načrtov prečnih profilov pri dolžinskih objektih in iz dejanskega stanja v naravi.

Na osnovi razlik pred in po opravljeni vgradnji  izračunamo dejansko količino vgrajenih materialov.

Rezultate izračuna volumna vam posredujemo tabelarično in grafično v obliki načrta geodezije.

Kontrolna opazovanja in izdelava deformacijskih analiz - monitoring:

Pri gradnji so kontrolne meritve ali monitoring izredno pomembe, saj s tem učinkovito nadzorujemo potek gradnje, spremljamo premike sosednjih objektov in nadzorujemo morebitne spremembe na površju, ter s tem preprečujemo nastanek morebitnih škod.

S kontrolnimi periodičnimi opazovanji ali monitoringom na v naprej določenih točkah na objektu in v njegovi okolici izvedemo tako imenovano nulto meritev in šele nato periodočno opazujemo morebitne premike objekta ali okolice v horizontalnem in vertikalnem smislu.

S takojšno analizo pridobljenih podatkov preprečujemo nastanke velikih škod.

Geodetske mreže in transformacije med koordinatnimim sistemi.

Z vzspotavitvijo in stabilizacijo geodetske mreže omogočimo nadštevilna opazovanja posameznih točk.

Le na tak način lahko spremljamo in vrednotimo natančnost meritev ali opazovanj.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite