Pred gradnjo objektov izdelajte geodetski načrt ali drugače geodetski posnetek. Potrebovali ga boste za izbranega arhitekta in upravno enoto, kjer boste pridobili gradbeno dovoljenje.

Izdelujemo geodetske načrte za potrebe;

 • izdelave projektne dokumentacije in arhitekturnega načrtovanja,
 • tehničnega pregleda objekta,
 • izdaje uporabnega dovoljenja,
 • legalizacije objektov,
 • za potrebe zunaje ureditve in krajinskega urejanja,
 • za potrebe geotehničnega kartiranja (3D laserska izmera podzemnih jam, gradbenih jam, izkopov, plazov).

Geodetski posnetek za potrebe prostorskih izvedbenih aktov:

 • državni prostorski načrt - DPN,
 • občinski prostorski načrt - OPN,
 • občinski podrobni prostorski načrt – OPPN,
 • regionalni prostorski načrt - ZPNačrt,
 • državni lokacijski načrt,
 • prostorski red občine in občinski lokacijski načrt.

Načrti:

 • izmera in izris prečnih in vzdolžnih profilov dolžinskih objektov (ceste, vodotoki, železnice),
 • izmera in načrt notranjosti stavbe,
 • izmera in načrt fasade stavbe,
 • izmera in načrti objektov (mostov, viaduktov, vodnih pregrad...).

Tematske karte:

 • termografske karte,
 • panoramski letalski posnetki ali fotografije.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite